Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους  του δημοσίου και του διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε τη δικαστική και εξώδικη υποστήριξη ιδιωτών, φορέων, συλλόγων και επιχειρήσεων σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν το δίκαιο που εφαρμόζεται στη Δημόσια Διοίκηση  και αφορά όλες τις διαφορές που σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία του Κράτους, καθώς και όλων των άλλων δημόσιων νομικών προσώπων, των ΟΤΑ , το προσωπικό, την περιουσία, την ευθύνη τους και το δικαστικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους, με βάση την αρχή της νομιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και χειριζόμαστε με επιτυχία υποθέσεις δημοσίων έργων, δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, καθώς και όλα τα θέματα του δημοσιονομικού, του φορολογικού και του υπαλληλικού δικαίου.

Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο

image copyright: linder6580