Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – ενωσιακό  δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος που διατυπώθηκε για πρώτη φορά με τις διατάξεις της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης του 1987, εξειδικεύθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχ για την Ε.Ε. και ισχύει σήμερα μέσα από το νέο άρθρο 174 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Συγκεκριμένα, με βάση την αρχή της ενσωμάτωσης  οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας αποτελούν σήμερα συνιστώσα όλων των πολιτικών της Ε.Κ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκδοθεί  ένας σημαντικός αριθμός  Οδηγιών που αφορούν στην προστασία και την ορθολογική και μακροπρόθεσμη  διαχείριση του περιβάλλοντος.

Το γραφείο μας ασχολείται συστηματικά αφενός με τον τρόπο με τον οποίο η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) ερμηνεύει τη λειτουργία των Οδηγιών αυτών σε κοινοτικό επίπεδο και αφετέρου με την πλουσιότατη εθνική νομολογία, με την οποία το ΣτΕ ερμηνεύει και καθοδηγεί την ενσωμάτωσή τους στην εθνική έννομη τάξη.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδουμε, τέλος, στον τρόπο ενσωμάτωσης και στην εφαρμογή στην εσωτερική έννομη τάξη των Οδηγιών 92/43/ΕΚ, με την οποία δημιουργήθηκε το Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura, 85/337/ΕΟΚ για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων και 2001/42/ΕΚ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων.

image copyright: morvan