Προς την οριστική του επίλυση τείνει το ζήτημα της επένδυσης στις Σκουριές, καθώς εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 1531/2019, 1532/2019 και 1533/2019 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ), με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ακυρώσεως της θυγατρικής εταιρίας « Ελληνικός Κόσμος».

Πιο συγκεκριμένα, επρόκειτο για τρεις αιτήσεις ακυρώσεως, οι οποίες στρέφονταν κατά των παραλείψεων της Διοίκησης να χορηγήσει, αφενός  διετή παράταση ισχύος της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου « Μονάδα εμπλουτισμού Σκουριών» και αφετέρου  συμπληρωματική- τροποποιητική άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου « Μονάδα εμπλουτισμού Σκουριών», καθώς και ετήσια παράταση της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των « Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης Σκουριών».

Με την ακύρωση των προαναφερθέντων παραλείψεων, δρομολογείται ουσιαστικά η έκδοση των εκκρεμών αδειών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο, άλλωστε, δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο των αποφάσεων του ΣτΕ. Πρόκειται, αδιαμφισβήτητα για τρεις καθοριστικές αποφάσεις, μέσω των οποίων προωθείται κι ενισχύεται ο τομέας των επενδύσεων στη χώρα, συγχρόνως, όμως απαιτείται και η συνακόλουθη τήρηση των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων, μέσω της δημιουργίας μεικτής επιτροπής από ειδικούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος.